شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
صفحه اصلی > پذیرش کتاب >  آئين نامه ها و فرم ها و فرآیندها > آئين نامه پذيرش و نشر كتاب  

به نام خدا
آيين نامه تاليف و ترجمه
1-براي تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي جهت انتشار آثار ارزنده در رشته هاي مربوط به علوم پزشكي و حمايت از تاليف و ترجمه منابع علمي و معتبر مورد نياز دانشجويان، كميته‌اي تحت عنوان كميته تاليف و ترجمه كتاب در دانشگاه تشكيل گرديد.
هدف كميته تأليف و ترجمه:
ü بررسي امور مربوط به تأليف و ترجمه
ü ارزيابي صلاحيت انتشار آثار علمي، درسي و كمك درسي در زمينه علوم پزشكي
ü تصويب آثار ارزنده علمي جهت چاپ به صورت فيزيكي يا انتشار الكترونيك با دسترسي آزاد
2- اصطلاحات مورد استفاده دراين آيين نامه به شرح زير است:
ü تاليف: اثري است كه توسط شخص يا اشخاص حقيقي درباره موضوعي خاص مرتبط با علوم پزشكي، تنظيم و نگارش مي‌يابد كه معمولاً در پديد آوردن چنين اثر از فكر و انديشه ديگران نيز استفاده مي‌شود. براساس اين آيين نامه كتاب تاليفي به كتابي اطلاق مي¬شود كه 10% منابع نتيجه پژوهش هاي نویسنده و مرتبط با موضوع تاليف باشد. در صورتي كه شرط فوق لحاظ نشده باشد كتاب « گردآوري » تلقي شده و مشمول مقررات خاص آن خواهد بود.
ü ترجمه: اثري است كه مستقيما از زبان هاي خارجي به زبان فارسي يا بالعكس با حفظ اصالت متن اصلي برگردانده شود.
ü تدوين (گردآوري): اثري است كه از طريق گردآوري مطالب علمي از كتاب ها يا مقالات به گونه اي منسجم پديد آمده باشد.
3-كليه آثار تاليف و ترجمه، گردآوري كه با آرم دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان انتشار
مي يابند بايد قبل از انتشار توسط مولف يا مترجم به كميته تاليف و ترجمه ارائه شوند تا مجوز استفاده از آرم دانشگاه براي آنان صادر شود. در غير اين صورت مسئوليت حقوقي و قانوني استفاده از آرم دانشگاه برعهده مولف يا مترجم است.
4-وظايف كميته تاليف و ترجمه:
ü بررسي و ارزيابي درخواست هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي جهت تاليف يا ترجمه در زمينه علوم پزشكي
ü بررسي اثر از لحاظ محتوا و تأييد نوع اثر با توجه به تعاريف پيش گفته در بند 2
ü تعيين داور جهت بررسي كارشناسانه آثار مذكور
ü تصميم گيري نهائي در مورد حمايت از چاپ اثر

5-اعضاء كميته تاليف و ترجمه:
ü معاون آموزشي و پژوهشي
ü مدير پژوهشي
ü كارشناس مسئول تاليف و ترجمه
ü نمايندگان دانشكده‌ها (پزشكي ۲ نفر و بقيه دانشكده‌ها يك نفر عضو هيأت علمي)
ü دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه توسط معاون آموزشي و پژوهشي انتخاب مي‌شوند (ترجيحاً از بين كساني انتخاب شوند كه صاحب تاليف يا ترجمه باشند).
6-اعضاي كميته تاليف و ترجمه با پيشنهاد معاون آموزشي و پژوهشي به مدت ۲ سال انتخاب مي‌شوند.
7-مراحل ارائه كتاب تاليفي يا تدويني :
ü ارائه درخواست تاليف يا تدوين كتاب و تكميل فرم مربوطه از سوي متقاضي و ارائه آن به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي جهت بررسي مقدماتي آن و تأييد ضرورت تأليف يا گردآوري كتاب.
ü ارائه اثر تأليفي يا تدويني بصورت نسخه الكترونيك به همراه فرم تكميل شده درخواست تأليف كتاب توسط متقاضي به كميته تأليف و ترجمه.
ü كميته تاليف و ترجمه پس از دريافت نسخه نهايي كتاب موظف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ وصول نسخه، مراحل اداري را انجام داده و كتاب را جهت بررسي اوليه به اعضاء كميته ارسال نمايد و جهت تعيين داور در اولين جلسه كميته تأليف و ترجمه مطرح نمايد. كميته در نخستين جلسه خود براي كتاب تعيين داور خواهد كرد و از داوران خواسته می شود حداکثر ظرف 2 ماه نتايج داوري خود را در قالب فرمهاي مخصوص به كميته تحويل نمايند.
ü نتايج داوري در اولین جلسه شورای تالیف و ترجمه مطرح و نتایج آن بلافاصله به مولف يا مترجم عودت داده می شود و ايشان نيز بین 2هفته تا 2 ماه به بسته به نظر شورا فرصت دارند تا پس از رفع نواقص كتاب را در فرمت نهايي جهت مذاكرات چاپ به كميته باز گردانند.
**تبصره: اعضاي كميته موظفند پس از طي مراحل داوري كتاب، كتاب تاليفي، گرد آوري يا ترجمه شده را بررسي و در جلسات كميته كه به دعوت معاونت آموزشي و پژوهشي برگزار مي‌شود شركت و نظريه خودشان را اعلام نمايند.
ü بررسي مجدد كتاب در كميته تاليف و ترجمه از نظر اصلاحات انجام شده.
ü در صورت مثبت بودن ارزيابي، ارائه تائيديه علمي و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد كتاب
ü تبصره1: در صورتي كه ارائه فرمت نهايي كتاب به دليل غير موجه به تشخيص كميته بيش از ۲ ماه از زمان مقرر، به تأخير افتد كميته هيچگونه حمايتي در مورد كتاب نخواهد داشت.
ü تبصره 2: حداقل حجم كتاب تأليفي با فونت ۱۲ و قطع وزيري (۱۸ سطري) بايد معادل ۱۰۰ صفحه باشد به شرط آنكه بيش از ۲۰% كتاب مربوط به تصاوير و جداول نباشد. در موارد خاص تصميم گيري برعهده كميته تأليف و ترجمه است.
ü تبصره 3: در موارد كتاب هاي اطلس، محدوديتي از نظر تعداد تصاوير و جداول وجود ندارد.
ü تبصره 4: براي تأليف حداقل ۲۰ منبع و براي گردآوري حداقل ۱۰ منبع ذكر گردد. در خصوص تأليف حداقل 10% از منابع از آثار نويسنده باشد.

8- مراحل ارائه كتاب ترجمه :
ü ارائه درخواست ترجمه از سوي متقاضي به همراه فرم تكميل شده ترجمه كتاب جهت بررسي مقدماتي آن و تأييد ضرورت ترجمه كتاب
ü استعلام درخصوص ترجمه كتاب از وزارت متبوع در خصوص سابقه ترجمه كتاب از وزارت متبوع.
ü دريافت پاسخ استعلام حداكثر تا يك ماه پس از درخواست و اطلاع به مترجم جهت شروع ترجمه كتاب در صورت تكراري نبودن اثر.
ü در صورت تصويب كتاب ، مترجم موظف است حداكثر 3 ماه بعد از اخذ موافقت كميته، نسبت به تحويل ترجمه حداقل ۲ فصل از كتاب كه كمتر از ۲۵% حجم كتاب نباشد همراه با متن اصلي اقدام نمايد.
ü تعيين داور توسط كميته تاليف و ترجمه. از داوران انتظار مي رود حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تكميل فرم داوري و ارسال آن به كميته اقدام نمايند.
تبصره ۱: در صورتي كه در طي مدت مقرر، نظرات داوري به كميته تحويل نشده باشد، جهت پيشگيري از به تأخير افتادن فعاليت نويسنده، كميته نسبت به انتخاب داور جايگزين اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲: اگر كتاب ايراد ترجمه اي جدي داشته باشد لازم است مترجم نسبت به معرفي ويراستار مجرب مورد تاييد خود به كميته اقدام نمايد تا زير نظر ايشان ترجمه بطور كامل بازنگري گردد. بديهي است حق الزحمه ويراستار از ميزان حق الترجمه كتاب كسر خواهد گرديد.
ü بررسي نظر داوران توسط كميته و اعلام نظرات آنها به مترجمين جهت اصلاح. مترجم موظف است حداكثر پس از ۴ ماه كل كتاب را جهت داوري نهايي به كميته تحويل نمايد .كل كتاب براي داوري نهايي به داوران ارسال مي¬گردد و انتظار مي¬رود داوران حداكثر در مدت ۲ ماه نسبت به اعلام نظرات خود به كميته اقدام نمايند.
تبصره ۳) يك ماه پس از اتمام زمان قيد شده كميته هيچگونه حمايتي در مورد كتاب نخواهد داشت، مگر در شرايط استثنايي و به تشخيص و صلاحديد اكثريت اعضا.
ü بررسي مجدد كتاب از نظر اصلاحات انجام شده در كميته تاليف و ترجمه
ü در صورت مثبت بودن ارزيابي ارائه تائيديه علمي و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد كتاب
تبصره ۴) در خصوص كتاب هاي ترجمه شده، نبايد بيش از ۳ سال از تاريخ آخرين ويرايش متن كتاب اصلي گذشته باشد. تشخيص در اين مورد به عهده كميته تأليف و ترجمه مي‌باشد.
تبصره ۵) براي پذيرش آثار ترجمه‌اي ارائه حداقل يك چهارم از حجم اثر (مشروط به اينكه از يك فصل كمتر نباشد) و براي تأييد نهايي اثر ترجمه شده تأييد حداقل يك داور كافي است.
تبصره ۶) در صورتي كه فعاليت متقاضي ترجمه در هر يك از مراحل مذكور متوقف شود بايد مراتب انصراف و علت آن كتاب ها به كميته اعلام گردد.
تبصره ۷) در صورت ترجمه كتاب توسط دانشجويان ، يكي از اعضاي هيأت علمي و يا غير هيأت علمي كار نظارت بر ترجمه كتاب را برعهده گرفته و كليه مكاتبات اداري با استاد ناظر ( عضو و هيأت علمي و غير هيأت علمي ) صورت مي گيرد.
تبصره ۸) در مورد كتابهاي ترجمه لازم است در فواصل معين ، گزارش پيشرفت كار از مترجمين اخذ گردد و حداكثر ظرف مدت تعيين شده در فرم پيشنهادي اوليه كل ترجمه تحويل گردد.
تبصره ۹) در مورد كتابهاي ترجمه بايد توجه داشت كه در زمان در خواست، از چاپ مورد نظر اصل كتاب ترجمه اي به بازار ارائه نشده باشد. اين موضوع با استعلام از گروه تخصصي مربوطه براي اعضاي كميته مشخص خواهد شد.
تبصره ۱۰) حداقل حجم كتاب ترجمه با فونت ۱۲ و قطع وزيري (۱۸سطري) بايد معادل ۱۰۰ صفحه باشد.
تبصره ۱۱) درصورتي كه مترجم براي ترجمه متن از نويسنده اصلي كتاب مجوز رسمي در اختيار داردلازم است كپي آن را ضميمه نمايد.
9- مراحل ارائه كتاب تدويني (گردآوري)
ü تهيه چكيده از متون اصلي كتاب هاي معتبر علمي بلامانع است
ü تمامي بندهاي مربوط به بخش ترجمه در اين مورد نيز مصداق دارد
ü ميزان حمايت از چكيده حداكثر ۵۰% حق التأليف به تشخيص كميته تاليف و ترجمه خواهد بود.
10 - نحوه انتشار کتاب:
پس از تایید نهایی کتاب مبنی بر نشر آن با آرم دانشگاه محققین یکی از مراحل زیر را برای انتشار کتاب می توانند انتخاب نمایند:
الف: اقدام به نشر کتاب با همکاری انتشارات خارج از دانشگاه طبق قرار داد بین مولف و ناشر
ب: تقاضای انتشار توسط دانشگاه
1- بصورت کاغذی
طی فرمی مولف جامعه هدف کتاب را معرفی نموده و با شواهدی روشن بیان می نماید 50% درصد کتاب منتشر شده با تیراژ پیشنهادی طی 6 ماه و بیش از 70% ان طی یکسال فروش خواهد رفت .
تقاضای مولف مورد بررسی خواهد گرفت و در صورت تایید شورای پس از طراحی جلد، ویراستاری،گرفتن شبا، دریافت فیپا و جواز نشر از ارشاد با مشارکت یکی از انتشاراتی های فعال در حوزه نشر منتشر خواهد شد.
2- بصورت الکترونیکی به شکل کتب دسترس آزاد(OAB)
براي اولين بار در کشور، پيشنهاد انتشار الكترونيك كتابها با دسترسي آزاد (Open Access Books) توسط دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد و طرح آن اجرایی گردید. مقرر گرديد افرادي كه تمايل دارند كتب آنها به صورت انتشار الكترونيك با دسترسي آزاد باشد، كتب مذكور بر روي زير سايت دانشگاه (http://publication.rums.ac.ir) قرار داده شود. بمنظور اطلاعات بیشتر در خصوص این نوع کتابها به بخش ..... مراجعه فرمایید.
کتاب پس از طی مراحل داوری و گرفتن مجوز نشر با آرم دانشگاه در صورتی که مولف مایل باشد طی نامه ای تقاضای چاپ کتاب بصورت الکترونیکی می نماید. تقاضای مولف پس از طرح در شوری، بمنظور طراحی جلد، صفحه آرایی و ویرستاری به بخش خصوصی داده خواهد شد ( هزینه این سه قسمت از پاداش کم می شود بنابراین در صورت تمایل هر سه قسمت یا بعضی از بخش ها را نویسنده می تواند به عهده بگیرد) سپس بمنظور دریافت شابک، فیپا و جواز نشر به ارشاد فرستاده خواهد شد. پس از دریافت مجوزهای لازم کتاب بصورت PDF در سایت انتشارات قرار خواهد.
تبصره: علاوه بر پرداخت حق التالیف و حق و الترجمه 20 جلد کتاب بصورت کاغذی چاپ خواهد شد که 8 عدد آن در اختیار نویسنده قرار خواهد گرفت.( در اختیار گرفتن کتاب بصورت فیزیکی، برای مولفین خارج از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که نیاز به ارائه فیزیکی کتاب به مراکز تابعه خویش بمنطور دریافت امتیاز پژوهشی دارند بسیار مهم خواهد بود.(
تبصره: تمام کتب ها با تعداد تیراژ فرضی 1000 نسخه که در قسمت مشخصات درج خواهد شد ارائه می گردد.

12-نحوه پرداخت حق‌التاليف و حق‌الترجمه:
ü میزان پاداش بر اساس کل امتیازی خواهد بود که کتاب کسب می کند. سقف پاداش به چاپ کتاب تا25.000.000 ریال است و روش امتیاز دهی به شکل ذیل است:

جدول (1): نحوه حمایت از کتاب ها با آرم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (چاپي يا الكترونيك با دسترسي آزاد بر روي آدرس:http://publication.rums.ac.ir )

 

نوع کتاب

تعداد نویسندگان

امتیاز

امتیاز حجمی کتاب

نحوه محاسبه امتیاز کل

کتاب­های علمی تخصصی

یک نویسنده

5

هر صفحه کتاب 0.015 امتیاز

5+(0.015×N)

چند نویسنده

7

 N × 0.015) +7)

سایر کتاب­های علمی

یک نویسنده

4

هر صفحه کتاب 0.010

 N × 0.01)  + 4)

چند نویسنده

5

 N ×0.01) + 5)

N: تعداد صفحات کتاب است که شامل متن می باشد.

ü به ازای هر امتیاز که کتاب کسب می کند مبلغ2.000.000 ریال به نویسنده، پاداش پرداخت خواهد شد.
ü در صورت نشر كتب به صورت چاپي، تعداد 50 جلد کتاب از نویسنده (با 50% تخفیف) خریداری، به کتابخانه های تابعه دانشگاه و معاونین پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.
ü در خصوص کتب مرجع و یا درسی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با تایید کمیته تخصصی و شورای پژوهشی دانشگاه، به ازای هر امتیاز که کتاب مرجع یا درسی تایید شده کسب نمایید مبلغ 3.000.000 ریال به نویسنده پاداش داده می شود.
ü در خصوص کتب انگلیسی زبان علمی تخصصی، با تایید کمیته تخصصی و شورای پژوهشی دانشگاه، به ازای هر امتیاز که کتاب کسب نمایید مبلغ 3,500,000 ریال به نویسنده پاداش داده می شود .
ü برای تشویق نویسندگانی از دانشگاه که در تالیف کتابهای چاپ شده در دانشگاههای دیگر همکاری کرده اند (بدون درج آرم دانشگاه بر روی جلد کتاب)، و یا نویسنده ای که کتابی را بدون آرم دانشگاه چاپ کرده است، با نظر شورای پژوهشی دانشگاه، پاداش منظور گردد و نویسنده بنا به نظر شورا تعدادی کتاب به دانشگاه تحویل دهد .
ü برای کتابهای ترجمه شده با آرم دانشگاه، با نظر شورای پژوهشی تصمیم گیری می شود (کتابهای اخیر امتیاز ارزيابي ساليانه پژوهشي، براي دانشگاه ندارند).
ü حق الزحمه داوری کتاب (ارجاع شده توسط مدیر پژوهشی دانشگاه)، مبلغ 1000,000 ریال می باشد.
13- هرگاه كميته تأليف و ترجمه تجديد چاپ اثري را ضروري بداند، به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
ü هرگاه اثر بدون هيچگونه تجديد نظر دوباره چاپ شود، حق التأليف و حق الزحمه به نويسنده تعلق نمي گيرد در صورتي كه اين اثر با مشاركت دانشگاه چاپ شده باشد، در تجديد چاپ نيز ميزان مشاركت دانشگاه محفوظ خواهد بود.
ü هرگاه تجديد چاپ يا انتشار الكترونيك با دسترسي آزاد، همراه با اصلاحات كلي و جامع باشد به طوري كه با نظر كميته بيش از ۵۰% تغيير داشته باشد به نسبت درصد تغيير حق التأليف و يا حق الترجمه پرداخت خواهد شد.
تذکر: مولف حتی بعد از اعمال کوچکترین تغییر پس از هایلایت نمودن قسمت های مربوطه و ارسال فایل اصلاح شده به کارمندمربوطه می تواند فایل اصلاح شده کتاب را بارگذاری کند. اما بحث تجدید چاپ و گرفتن امتیاز و پاداش آن وقتی مطرح خواهد شد که تعداد دانلودهای صورت گرفته کتاب حداقل 1000 مرتبه صورت گرفته باشد که بطور اتوماتیک شمارش صورت گرفته و در صفحه هر کتاب درج می گردد.
ü بايد در صفحات آخر كتاب فهرست كتابهاي منتشره توسط دانشگاه آورده شود.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2007
 بازدید امروز : 46
 کل بازدید : 91971
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/6094
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]